Çalışma Alanlarımız

BİLARK’ın çalışmaları araştırmalar yoluyla bilimsel bilgiyi artırmaya ve varolan bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulama alanlarına yansıtmaya yöneliktir.

Bu çalışmalar kapsamında BİLARK ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap vermek üzere uygun çözüm paketleri geliştirecek altyapıya sahiptir. Sipariş üzerine yürütülecek araştırmaların kullanım hakkı (telif hakkı mevzuatına uygun çerçevede) siparişi vererek finansmanı sağlayan kuruluşa aittir.

Ayrıca  herkese açık ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak amaçlanmaktadır. Bu fonlarca desteklenen BİLARK çalışmaları telif hakları kapsamında kalınarak herkesin yararlanmasına açıktır.

BİLARK’ın mevcut durumda uzmanlığı çeviribilim, uygulamalı dilbilim, edebiyatbilim, yabancı dil öğretimi  ve kültür araştırmaları alanlarını kapsıyor.

Ayrıca yine bu alanlarla bağlantılı olmak kaydıyla, araştırma yapılması istenen spesifik konuya bağlı olarak ilgili uzmanların katılımıyla başka bilim dallarını da kapsayacak biçimde disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar yürütülebilir.

Hâlihazırda sunduğumuz hizmetler şu başlıklar altında toplanıyor:

Araştırma

Çalışmalarınızı bilgiye ve güvenilir verilere dayandırarak yürütmek istiyorsanız ihtiyacınıza uygun çerçevede araştırmalar projelendirilir, yürütülür ve sonuçlandırılır.

Örnek: Bir eğitim kurumu çevirmen yetiştirmek üzere bir program açmayı planlıyor. Bu programdan mezun olacakların profilini öngörebilmek için sektöre dönük talep analizine ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla çeviri dünyasında eleman ihtiyacına dönük görgül araştırma yapılarak hangi konuda ne kadar ve hangi niteliklerde eleman ihtiyacı olduğu verilerle ortaya koyulabilir. 

Danışmanlık

Uygulamalarınızda bilimsel bilgi desteğine ihtiyaç duyursanız, uygun konularda uzmanlık desteği verilebilir.

Örnek: Bir çeviri projesinde terim yönetimi kapsamında uygulamalı dilbilim desteği verilebilir; bu bağlamda uluslararası terim yönetimi standartları temelinde ihtiyaca uygun çözüm yolları geliştirilebilir.

Eğitim

Kendini geliştirmek isteyenlere veya bir işyerinin elemanlarının becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları tasarlanıp uygun eğitim ekibiyle uygulanır ve ölçme değerlendirme gereklerine uygun olarak performans değerlendirmeleriyle birlikte sonuçlandırılır. Bu eğitimler yaşam boyu öğrenme çerçevesinde farklı alan ve düzeylerde ve farklı formatlarda (çalıştay, seminer, kurs, işyeri eğitimi, eğitim gezileri vb.) olabilir.

Örnek: Lisans mezuniyeti sonrası işe başlama sürecinde ihtiyaç duyulan tamamlayıcı kurslar düzenlenebilir. Belli işletmelerin işe başlatmak istediği deneyimsiz elemanlara dönük eğitim programları hazırlanıp kısmen işyeri ortamı uygulamalarını da kapsayacak biçimde uygulanabilir.

Bilimsel toplantı düzenleme

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, öngörülen toplantının işlevine uygun olarak bilimsel nitelik gözetilerek planlanır ve tüm aşamalarıyla gerçekleştirilir. Gerektiğinde teknik organizasyon için üçüncü kişilerin hizmetlerinden yararlanılır.

Örnek: Bir akademik kuruluş kendi alanındaki eğitim sorunlarını uluslararası karşılaştırmalar temelinde değerlendirmeyi sağlayacak bir toplantı amaçlamaktadır. BİLARK bu toplantının konseptini, katılımcılarını ve hedef kitlesini, yerini ve toplantı kapsamındaki hizmetleri planlayarak ilgili kuruluşun da katılımıyla yürütebilir. Burada gözetilecek amaç, bilimsel niteliğin sağlanmasının yanısıra verimli ve mali bakımdan da hesaplı bir uygulamayı gerçekleştirebilmektir.